Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Chấp thuận giảm kiểm toán viên trong danh sách kiểm toán viên được chấp thuận năm 2022 của Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC
13/05/2022

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được công văn số 280422.010/CV.BTK ngày 28/04/2022 về việc thông báo giảm kiểm toán viên do đã chấm dứt hợp đồng lao động của Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC. UBCKNN chấp thuận Công ty TNHH Hàng Kiểm toán AASC được giảm 02 kiểm toán viên trong danh sách kiểm toán viên được kiểm toán đối với đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2022 ban hành kèm theo Quyết định số 789/QĐ-UBCK ngày 19/11/2021 do Chủ tịch cấp, cụ thể:

1. Giảm kiểm toán viên Nguyễn Thìn Lưu – Chứng chỉ kiểm toán viên số 4393/KTV kể từ ngày 25/4/2022;

2. Giảm kiểm toán viên Trần Phương Thuý – Chứng chỉ kiểm toán số 3984/KTv kể từ ngày 09/05/2022

UBCKNN

Các tin khác