Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Chấp thuận giảm kiểm toán viên tronh Danh sách kiểm toán được chấp thuận năm 2021 của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
21/01/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã nhận được Thông báo ngày 11/01/2021 của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (A&C) về việc giảm Kiểm toán viên Bùi Văn Khá (Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 0085-2018-008-1) trong Danh sách kiểm toán viên được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2021 của A&C kể từ ngày 11/01/2021.

UBCKNN

Các tin khác