Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
UBCKNN thông báo giảm Kiểm toán viên trong Danh sách kiểm toán chấp thuận năm 2021 của Công ty TNHH Kiểm toán VACO
26/07/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Thông báo về việc thay đổi danh sách kiểm toán viên hành nghề được chấp thuận ngày 16/7/2021 của Công ty TNHH Kiểm toán VACO thông báo giảm giảm 03 Kiểm toán viên trong Danh sách kiểm toán viên chấp thuận năm 2021 kể từ ngày 08/7/2021, bao gồm: KTV Lương Thị Thúy (Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 1148-2018-156-1), KTV Đỗ Bình Dương (Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 1953-2018-156-1), KTV Đinh Bá Hùng (Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 4382-2018-156-1).

UBCKNN

Các tin khác