Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Quyết định số 379/QĐ-UBCK ngày 03/6/2021 của UBCKNN ban hành Tiêu chuẩn cơ sở kỹ thuật hệ thống công nghệ thông tin trong hoạt động cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến trên TTCK
15/06/2021

Ngày 03/6/2021, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 379/QĐ-UBCK ngày 03/6/2021 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc ban hành Tiêu chuẩn cơ sở kỹ thuật hệ thống công nghệ thông tin trong hoạt động cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến trên thị trường chứng khoán, cụ thể như sau:

Tên tiêu chuẩn: Tiêu chuẩn cơ sở kỹ thuật hệ thống công nghệ thông tin trong hoạt động cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến trên thị trường chứng khoán.

Ký hiệu: TCCS 01:2021/UBCK.

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia tham chiếu: TCVN 11930:2017 công nghệ thông tin – các kỹ thuật an toàn – yêu cầu cơ bản về an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ; TCVN 9250:2012 Trung tâm dữ liệu – yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật viễn thông.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và bãi bỏ Quyết định số 106/QĐ-UBCK ngày 08/02/2010 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quy định hướng dẫn về yêu cầu hệ thống công nghệ thông tin của công ty chứng khoán.

UBCKNN

Tệp nội dung đính kèm
Các tin khác