Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Chấp thuận tăng kiểm toán viên trong Danh sách kiểm toán viên được chấp thuận năm 2021 của Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt
14/09/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà ước (UBCKNN) chấp thuận cho Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt (Công ty) được bổ sung 02 kiểm toán viên (KTV) là KTV Lê Ẩn Thoa (Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 4705-2019-124-1, cấp ngày 29/7/2019) và KTV Trần Thị Phương Liên (Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 5006-2019-124-1, cấp ngày 19/8/2019) vào danh sách kiểm toán viên được thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2021 tại Công ty kể từ ngày 14/09/2021.

UBCKNN

Các tin khác