Skip to content
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Chấp thuận tăng kiểm toán viên trong Danh sách kiểm toán viên hành nghề kiểm toán năm 2021 của Công ty TNHH Hãng kiểm toán và định giá ASCO
13/04/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã nhận được Công văn số 03/TB-ASCO ngày 25/03/2021 đề nghị bổ sung danh sách kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng của Công ty TNHH Hãng kiểm toán và định giá ASCO. UBCKNN chấp thuận Công ty TNHH Hãng kiểm toán và định giá ASCO bổ sung kiểm toán viên Phan Đăng Khánh (GCN đăng ký hành nghề kiểm toán số 1422-2021-149-1) và kiểm toán viên Trần Văn Minh (Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 4025-2017-149-1) kể từ ngày 12/4/2021 vào Danh sách kiểm toán viên được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2021 ban hành kèm theo Quyết định số 753/QĐ-UBCK ngày 19/11/2020 của Chủ tịch UBCKNN.

UBCKNN

Các tin khác