Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Thông tư số 47/2021/TT-BTC ngày 24/6/2021 của Bộ Tài chính quy định giảm mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
25/06/2021

  

  Ngày 24/6/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 47/2021/TT-BTC quy định giảm mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

  Theo đó, có 20/22 khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán được giảm 50% so với quy định tại Biểu mức thu phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán ban hành kèm theo Thông tư số 272/2016/TT-BTC từ ngày 1/7/2021 đến ngày 31/12/2021.

  Riêng mức thu của 2 khoản là lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề cho cá nhân hoạt động chứng khoán và phí giám sát hoạt động chứng khoán thực hiện theo quy định tại Biểu mức thu phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán ban hành kèm theo Thông tư số 272/2016/TT-BTC.

  Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2021 đến ngày 31/12/2021. Kể từ ngày 01/01/2022 trở đi, tất cả các khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán sẽ thực hiện theo quy định tại Biểu mức thu phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán ban hành kèm theo Thông tư số 272/2016/TT-BTC.

UBCKNN

Các tin khác