Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Thông tin về Công ty đại chúng – Công ty cổ phần Dịch vụ Bất Động sản Đất xanh
24/05/2021

Căn cứ báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu số 66/2021/CV-DXS/HSCB ngày 29/04/2021, Công ty cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất xanh (Công ty) đã thực hiện chào bán thành công cổ phiếu lần đầu ra công chúng và trở thành công ty đại chúng theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 32 Luật chứng khoán. Thông tin về Công ty như sau:

Tên Công ty: Công ty cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất xanh

Địa chỉ: Số 2W Ung Văn Khiêm, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 02862525252

Website: www.datxanhservices.vn

Công ty được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3602545493 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 21/07//2011, cấp thay đổi lần thứ 13 ngày 22/07/2020

UBCKNN

Các tin khác