Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
UBCKNN thông báo giảm kiểm toán viên trong Danh sách kiểm toán viên được chấp thuận năm 2022 của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY
22/06/2022

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã nhận được Thông báo số 08/2022/UHY-TB ngày 13/5/2022 của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY (UHY) thông báo giảm Kiểm toán viên Nguyễn Thị Thùy Trang (Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 4710-2019-112-1) trong Danh sách kiểm toán viên chấp thuận năm 2022 do Kiểm toán viên này đã nghỉ việc từ ngày 15/5/2022.

UBCKNN

Các tin khác