Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
UBCKNN thông báo giảm kiểm toán viên trong danh sách kiểm toán chấp thuận năm 2022 của Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
21/06/2022

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước nhận được Công văn số 090622.003/CV.BTK ngày 09/06/2022 về việc thông báo giảm kiểm toán viên do đã chấm dứt hợp đồng lao động của Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC. UBCKNN chấp thuận Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC từ ngày 01/06/2022 được giảm Kiểm toán viên Nguyễn Trung Tiến – Chứng chỉ Kiểm toán viên số 4968/KTV trong Danh sách kiểm toán viên được kiểm toán đối với đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2022 ban hành kèm theo Quyết định số 789/QĐ-UBCK ngày 19/11/2021 do Chủ tịch UBCKNN cấp.

UBCKNN

Các tin khác