Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Thông báo giảm kiểm toán viên trong Danh sách kiểm toán viên được chấp thuận năm 2022 của Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM
24/01/2022

  Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo giảm KTV Nguyễn Hồng Sơn (Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 4495-2019-137-1) khỏi danh sách kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2022 tại Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM kể từ ngày 13/1/2022.

UBCKNN

Các tin khác