Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Danh sách công ty đại chúng tính đến ngày 31/12/2020 (không bao gồm công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ)
01/02/2021

    UBCKNN công bố Danh sách công ty đại chúng tính đến ngày 31/12/2020 (không bao gồm công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ), cụ thể:

  - Danh sách Công ty đại chúng đã niêm yết, đã đăng ký giao dịch Upcom tính đến ngày 31/12/2020.

  - Danh sách công ty đại chúng đã đăng ký với UBCKNN nhưng chưa niêm yết, đăng ký giao dịch Upcom tính đến ngày 31/12/2020.

  UBCKNN

Tệp nội dung đính kèm
Các tin khác