Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Giảm Kiểm toán viên trong danh sách kiểm toán chấp thuận năm 2021 của Công ty TNHH PwC (Việt Nam)
27/10/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã nhận được Thông báo ngày 10/5/2021 của Công ty TNHH PwC (Việt Nam) về việc giảm Kiểm toán viên Mai Lê Quỳnh Trang (Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 3466-2020-006-1) trong Danh sách kiểm toán viên được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2021 của Công ty kể từ ngày 16/10/2021.

UBCKNN

Các tin khác