Skip to content
Thông báo - chỉ đạo điều hành
UBCKNN thông báo giảm kiểm toán viên trong danh sách kiểm toán viên được chấp thuận năm 2021 tại Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
01/03/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được thông báo số 481/VN1A-HN-CV ngày 19/02/2021 của Công ty TNHH Deloitte Việt Nam về việc thay đổi danh sách kiểm toán viên hành nghề. Theo đó, Công ty thông báo giảm kiểm toán viên Lê Việt Hà (giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 1570-2019-001-1, cấp ngày 01/10/2019) tại Công ty khỏi danh sách kiểm toán viên chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2021 kể từ ngày 18/02/2021.

UBCKNN

Các tin khác