Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
UBCKNN thông báo giảm kiểm toán viên trong danh sách kiểm toán viên được chấp thuận năm 2022 của Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
01/07/2022

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được công văn số 220622.026/CV.BTK ngày 22/06/2022 về việc thông báo giảm kiểm toán viên do đã chấm dứt hợp đồng lao đông của Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC. UBCKNN chấp thuận Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC từ ngày 01/07/2022 được giảm kiểm toán viên Trần Quý Mai - chứng chỉ kiểm toán viên số 3305/KTV, kiểm toán viên Phạm Ngọc Thắng - chứng chỉ kiểm toán viên số 4999/KTV trong danh sách kiểm toán viên được kiểm toán đối với đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2022 ban hành kèm theo Quyết định số 789/QĐ-UBCK ngày 19/11/2021 do Chủ tịch UBCKN cấp.

UBCKNN

Các tin khác