Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Chấp thuận bổ sung kiểm toán viên trong danh sách kiểm toán viên được thực hiện kiểm toán năm 2021 của Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
06/01/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận cho Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC được bổ sung 01 kiểm toán viên (KTV) là KTV Nguyễn Thìn Lưu (Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 4393-2018-002-1, cấp ngày 11/12/2018) vào danh sách kiểm toán viên được thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2021 tại AASC kể từ ngày 05/01/2021.

UBCKNN

Các tin khác