Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Chấp thuận giảm kiểm toán viên trong danh sách kiểm toán viên được chấp thuận năm 2022 của Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC
20/09/2022

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được công văn số 267/CV-AAC ngày 23/08/2022 về việc thông báo giảm kiểm toán viên do đã chấm dứt hợp đồng lao động của Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC. UBCKNN chấp thuận Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC từ ngày 15/08/2022 được giảm kiểm toán viên Dương Thị Hằng - chứng chỉ kiểm toán viên số 3947/KTV trong danh sách kiểm toán viên được kiểm toán đối với đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2022 ban hành kèm theo quyết định số 761/QĐ-UBCK ngày 19/11/2021 do Chủ tịch UBCKNN cấp.

UBCKNN

Các tin khác