Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
UBCKNN thông báo giảm kiểm toán viên trong Danh sách kiểm toán viên được chấp thuận năm 2022 của Công ty TNHH Kiểm toán VACO
15/09/2022

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Thông báo ngày 05/09/2022 về việc thay đổi danh sách kiểm toán viên hành nghề được chấp thuận của Công ty TNHH Kiểm toán VACO. Theo đó, Công ty thông báo giảm kiểm toán viên Nguyễn Thị Thu Huyền (Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 4921-2019-156-1) kể từ ngày 01/09/2022 trong Danh sách kiểm toán viên chấp thuận năm 2022.

UBCKNN

Các tin khác