Skip to content
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Chấp thuận tăng kiểm toán viên trong Danh sách kiểm toán viên được chấp thuận năm 2021 của Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
12/03/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận cho Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam được bổ sung 04 kiểm toán viên vào Danh sách kiểm toán viên hành nghề được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2021 kể từ ngày 11/03/2021, cụ thể:

STT

Họ và tên kiểm toán viên

GCN đăng ký hành nghề kiểm toán

1

Nguyễn Phương Nga

0763-2019-004-1

2

Nguyễn Trung Dũng

4657-2018-004-1

3

Quách Hải Yến

4658-2018-004-1

4

Lê Hồng Vân

4432-2018-004-1

UBCKNN

Các tin khác