Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Chấp thuận giảm kiểm toán viên trong danh sách kiểm toán viên được chấp thuận năm 2021 của Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
08/01/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Thông báo số 413/VN1A-HN-CV ngày 30/12/2020 của Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Công ty/Deloitte) về việc thay đổi danh sách kiểm toán viên hành nghề. Theo đó, Công ty thông báo giảm kiểm toán viên Cù Thị Thu Hà (Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 3395-2020-001-1, cấp ngày 15/10/2019) tại Công ty khởi danh sách kiểm toán viên chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2020 và năm 2021 kể từ ngày 26/12/2020.

UBCKNN

Các tin khác