Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
UBCKNN nhận được thông báo giảm Kiểm toán viên trong danh sách kiểm toán chấp thuận của Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
08/12/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Thông báo ngày 25/11/2021 của Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y) về việc giảm Kiểm toán viên Nguyễn Đăng Tùng (Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 4415-2018-004-1) trong Danh sách kiểm toán viên được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2021 của Công ty kể từ ngày 25/11/2021. Đồng thời, UBCKNN sẽ giảm Kiểm toán viên Nguyễn Đăng Tùng trong Danh sách kiểm toán viên được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2022 của E&Y.

UBCKNN

Các tin khác