Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Thông tin về công ty đại chúng - Công ty Cổ phần Đá Hoàng Mai
06/12/2021

Căn cứ Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu số 145/2021/BC-ĐHM ngày 11/11/2021, Công ty Cổ phần Đá Hoàng Mai (Công ty) đã thực hiện chào bán thành công cổ phiếu lần đầu ra công chúng và trở thành công ty đại chúng từ ngày 11/11/2021 theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 32 Luật Chứng khoán 2019. Thông tin về Công ty như sau:

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Đá Hoàng Mai

- Địa chỉ: Khối Tân Thành, phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An, Việt Nam.

- Điện thoại: 02383664260 Fax: 02383664136

Công ty được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2901437166 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp lần đầu ngày 20/10/2011, cấp thay đổi lần thứ 5 ngày 17/8/2017.

UBCKNN

Các tin khác