Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
UBCKNN thông báo giảm kiểm toán viên trong danh sách kiểmtoán viên được chấp thuận năm 2021 của Công tyTNHH Kiểm toán An Việt
12/04/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được công văn số 25/2021/AVI-CV của Công ty TNHH Kiểm toán An Việt thông báo giảm kiểm toán viên Trần Minh Nguyệt (giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 3412-2020-055-1) trong danh sách kiểm toán viên chấp thuận năm 2021 do kiểm toán viên này đã nghỉ việc kể từ ngày 15/03/2021.

UBCKNN

Các tin khác