Skip to content
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Chấp thuận bổ sung kiểm toán viên trong danh sách kiểm toán viên được chấp thuận năm 2021 của Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC
16/08/2021

  Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận cho Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (AASC) được bổ sung 05 kiểm toán viên (KTV) bao gồm: KTV Phạm Ngọc Thắng (giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 4999-2019-002-1), KTV Nguyễn Thu Thủy (Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 4856-2019-002-1), KTV Đào Trung Thành (Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 4700-2019-002-1), KTV Nguyễn Trung Tiến (Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 4968-2019-002-1), KTV Trương Thị Mai (Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 4931-2019-002-1) kể từ ngày 13/8/2021 vào Danh sách kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2021 tại AASC ban hành kèm theo Quyết định số 762/QĐ-UBCK ngày 19/11/2020 do Chủ tịch UBCKNN cấp.

UBCKNN

Các tin khác