Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Về việc soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021
06/08/2021

Trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, để hoạt động giao dịch trên thị trường chứng khoán được đảm bảo an toàn, ổn định, thông suốt trong mọi tình huống, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đề nghị các công ty kiểm toán phối hợp chặt chẽ với các công ty niêm yết/công ty đại chúng quy mô lớn là đơn vị được soát xét, tạo điều kiện để các công ty này công bố báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021 đã soát xét theo thời hạn quy định tại khoản 2 Điều 14 Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Trường hợp có vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời với UBCKNN để xem xét, giải quyết.

UBCKNN

Tệp nội dung đính kèm
Các tin khác