Skip to content
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Chấp thuận tăng kiểm toán viên trong danh sách kiểm toán viên được chấp thuận năm 2021 của Công ty TNHH hãng Kiểm toán AASC
17/03/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu đăng ký bổ sung kiểm toán viên trong danh sách kiểm toán viên được kiểm toán đối với đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2021 theo đơn đăng ký ngày 22/02/2021 và đơn đăng ký ngày 05/03/2021 của Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC. UBCKNN chấp thuận Công ty TNHH hãng Kiểm toán AASC bổ sung kiểm toán viên Lê Công Thắng (giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 4422-2019-002-1) và kiểm toán viên Trần Hồng Nhật (giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 4399-2020-002-1) kể từ ngày 16/03/2021 vào danh sách kiểm toán viên được kiểm toán đối với đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2021 ban hành kèm theo Quyết định số 762/QĐ-UBCK ngày 19/11/2020 do Chủ tịch UBCKNN cấp.

UBCKNN

Các tin khác