Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Chấp thuận tăng kiểm toán viên trong Danh sách kiểm toán viên được chấp thuận năm 2021 của Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam
01/02/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận cho Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam được bổ sung kiểm toán viên Hoàng Anh Tú (GCN đăng ký hành nghề kiểm toán số 4413-2020-026-1) vào Danh sách kiểm toán viên hành nghề được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2021 tại RSM kể từ ngày 01/02/2021.

UBCKNN

Các tin khác