Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
UBCKNN chấp thuận tăng kiểm toán viên trong danh sách kiểm toán viên được chấp thuận năm 2021 của Công ty TNHH Kiểm toán &Tư vấn RSM Việt Nam
30/03/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận cho Công ty TNHH Kiểm toán &Tư vấn RSM Việt Nam được bổ sung kiểm toán viên Mai Quang Phúc (giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 4551-2019-026-1) và kiểm toán viên Nguyễn Thị Bích Thảo (giấy chứng nhận đăng ký hành nghề số 4341-2019-026-1) vào danh sách kiểm toán viên hành nghề được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2021 tại RSM kể từ ngày 29/03/2021.

UBCKNN

Các tin khác