Skip to content
ssc.gov.vn
Chương trình - đề tài nghiên cứu khoa học
Danh mục đề tài nghiên cứu khoa học cấp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước năm 2017
11/05/2018

DANH MỤC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP ỦY BAN NĂM 2017

TT

Tên đề tài

Chủ nhiệm đề tài

Đơn vị thực hiện

Ghi chú

1

Hoàn thiện khung pháp lý và cơ chế giám sát công ty đại chúng

Ths. Lê Công Điền

Vụ Giám sát

công ty đại chúng

 

2

Hoàn thiện tiêu chí và giải pháp nâng cao chất lượng đánh giá công chức, viên chức tại UBCKNN

Ths.Nguyễn Quốc Dũng

Vụ Tổ chức cán bộ

 

3

Cơ chế ký quỹ giao dịch chứng khoán trên thị trường cơ sở – kinh nghiệm quốc tế và gợi ý về giải pháp cho TTCK Việt Nam

Ths.Trần Thị Hồng Hà

Vụ Phát triển thị trường

 

4

Xây dựng và hoàn thiện hệ thống tiêu chí giám sát giao dịch chứng khoán trên TTCK niêm yết

CN. Lê Nguyễn Trung Thanh

Vụ Giám sát

thị trường

 

5

Khung năng lực người hành nghề trên thị trường chứng khoán: Kinh nghiệm quốc tế và khuyến nghị cho Việt Nam

Ths. Trịnh Văn Điển

Trung tâm NCKH&ĐTCK

 

6

Phát triển các sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư: Kinh nghiệm quốc tế và đề xuất cho Việt Nam

Ths. Nguyễn Thị Khánh Ly

Vụ Phát triển thị trường

 

7

Quản trị rủi ro thanh khoản đối với thị trường chứng khoán phái sinh ở Việt Nam

Ths. Lê Nhị Năng

Đại diện Văn phòng UBCKNN tại TP. Hồ Chí Minh

 

8

Các hiệp định Thương mại tự do thế hệ mới – các vấn đề đặt ra đối với chính sách quản lý và giám sát thị trường chứng khoán Việt Nam

Ths. Vũ Chí Dũng

Vụ hợp tác quốc tế

 

Các tin khác