Skip to content
ssc.gov.vn
Chương trình - đề tài nghiên cứu khoa học
SRTC: Danh mục Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Ủy ban năm 2013
30/05/2014

ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

DANH MỤC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP ỦY BAN NĂM 2013

TT

Tên đề tài

Chủ nhiệm đề tài

Đơn vị thực hiện

Thời gian nghiệm thu

Đạt loại

1

Tái cấu trúc thị trường chứng khoán Việt Nam

TSKH. Nguyễn Thành Long

Vụ Quản lý các công ty quản lý quỹ và quỹ đầu tư chứng khoán

Ngày 09/1/2014

Xuất sắc

2

Hoàn thiện mô hình công ty chứng khoán Việt Nam

ThS. Hoàng Phú Cường

Vụ Quản lý kinh doanh chứng khoán

Ngày 13/3/2014

Khá

3

Tìm hiểu về các sản phẩm chứng khoán hóa và khả năng áp dụng ở Việt Nam

ThS. Nguyễn Thị Thanh Hương

Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán

Ngày 22/12/2013

Khá

4

Đổi mới cơ chế tuyển dụng và chính sách đãi ngộ để thu hút nhân lực có chất lượng cao đến làm việc tại UBCKNN

ThS. Nguyễn Chính Luận

Vụ Tổ chức cán bộ

Chưa bảo vệ

 

5

Chiến lược phát triển Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán đến năm 2020

ThS. Hoàng Mạnh Hùng

Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán

Ngày 10/12/2013

Khá

6

Xây dựng và phát triển hoạt động quan hệ công chúng tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

ThS. Nguyễn Tiến Dũng

Văn phòng Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Ngày 09/1/2014

Giỏi

7

Kiểm soát việc lạm dụng các giao dịch giữa các bên có liên quan

ThS. Bùi Hoàng Hải

Vụ Quản lý phát hành chứng khoán

Ngày 18/4/2014

Khá

8

Lộ trình và giải pháp hội nhập thị trường chứng khoán Việt Nam đến năm 2020

ThS. Vũ Chí Dũng

Vụ Hợp tác quốc tế

Ngày 15/1/2014

Giỏi

9

Đổi mới cơ chế hoạt động nghiên cứu khoa học của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

PGS.TS. Lê Hoàng Nga

Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán

Ngày 05/12/2014

Xuất sắc

10

Định hướng xây dựng Luật Chứng khoán thay thế Luật Chứng khoán năm 2006

ThS. Nguyễn Thị Huệ

Vụ Pháp chế

Ngày 28/4/2014

Khá

11

Xây dựng và phát triển công cụ phái sinh chỉ số chứng khoán ở Việt Nam

TS. Nguyễn Sơn

Vụ Phát triển thị trường

Ngày 20/12/2014

Xuất sắc

12

Xây dựng chế độ kế toán cho chứng khoán phái sinh

TS. Hà Thị Ngọc Hà

Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán – Bộ Tài chính

Ngày 25/12/2014

Khá

Các tin khác