Skip to content
ssc.gov.vn
Chương trình - đề tài nghiên cứu khoa học
Danh mục đề tài nghiên cứu khoa học cấp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước năm 2019
20/11/2020

DANH MỤC ĐỀ TÀI, CHUYÊN ĐỀ NCKH CẤP ỦY BAN NĂM 2019

Đề tài NCKH cấp Ủy ban

TT

MÃ ĐỀ TÀI

TÊN ĐỀ TÀI, CHUYÊN ĐỀ

1

UB. 19.01

Cơ chế quản lý, giám sát giao dịch tần suất cao trong lĩnh vực chứng khoán: Kinh nghiệm quốc tế và đề xuất cho Việt Nam

2

UB. 19.02

Quản lý, giám sát hoạt động huy động vốn ICO (innitial coin offering) – kinh nghiệm quốc tế và khuyến nghị cho Việt Nam

3

UB. 19.03

Xây dựng công cụ thống kê, phân tích toàn thị trường Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

4

UB. 19.04

Cơ chế quản lý đối với các công ty chứng khoán trong điều kiện cách mạng công nghiệp lần thứ 4

5

UB. 19.05

Giám sát giao dịch hợp đồng tương lai chỉ số

Chuyên đề cấp Ủy ban

1

CĐ.19.01

Ứng dụng của công nghệ Blockchain (chuỗi khối) trên thị trường chứng khoán Việt Nam

2

CĐ.19.02

Nâng cao trách nhiệm xã hội của các tổ chức niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

3

CĐ.19.03

Xây dựng và áp dụng bộ chỉ số về chất lượng kiểm toán trong lĩnh vực chứng khoán

Các tin khác