Skip to content
ssc.gov.vn
Chương trình - đề tài nghiên cứu khoa học
Danh mục các Đề tài nghiên cứu khoa học cấp UBCKNN năm 2015
07/09/2017

Danh mục đề tài nghiên cứu khoa học cấp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước năm 2015

STT

Mã số

Tên đề tài

Chủ nhiệm đề tài

Đơn vị chủ trì

1.

UB.2015.01

Xây dựng cơ chế quản lý chào bán chứng khoán ra công chúng dựa trên công bố thông tin đầy đủ

ThS. Lê Thị Thu Hằng

Vụ Quản lý Phát hành UBCKNN

2.

  

3.

UB.2015.03

Phát triển sản phẩm chứng quyền có bảo đảm tại thị trường chứng khoán Việt Nam

ThS. Trần Thị Hồng Hà

Vụ Phát triển thị trường UBCKNN

4.

UB.2015.04

Xếp hạng thị trường chứng khoán và giải pháp nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam

ThS. Nguyễn Quang Long

Vụ Quản lý công ty Quản lý quỹ và quỹ đầu tư UBCKNN

5.

UB.2015.05

Quản lý tài sản thế chấp tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán

ThS. Lưu Trung Dũng

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán

6.

UB.2015.06

Giải pháp hoàn thiện công tác thống kê, phân tích và dự báo thị trường chứng khoán phục vụ công tác điều hành chính sách

ThS. Nguyễn Tiến Dũng

Văn phòng UBCKNN

7.

UB.2015.07

Một số giải pháp thúc đẩy thanh tra- điều tra xuyên biên giới của UBCKNN

ThS. Lê Công Điền

Thanh tra UBCKNN

8.

UB.2015.08

Nâng cao chất lượng kiểm soát thủ tục hành chính trong lĩnh vực chứng khoán

ThS. Nguyễn Thị Huệ

Vụ Pháp chế UBCKNN

9.

UB.2015.09

Công tác giám sát giao dịch trên thị trường chứng khoán phái sinh- Một số đề xuất cho Việt Nam

ThS. Nguyễn Công Minh

Vụ Giám sát thị trường UBCKNN

10.

UB.2015.10

Quản trị rủi ro thanh khoản đối với thị trường chứng khoán

ThS. Hoàng Phú Cường

Vụ Quản trị Kinh doanh chứng khoán UBCKNN

11.

UB.2015.11

Tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài đối với doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam thông lệ và giải pháp

TS. Trần Quốc Tuấn

Trung tâm NCKH&ĐTCK chi nhánh TP.HCM

12.

UB.2015.12

Hoàn thiện cơ chế hoạt động chào mua công khai trên thị trường chứng khoán Việt Nam

ThS. Lê Thị Năng

Cơ quan đại diện UBCKNN tại TP. HCM

13.

UB.2015.13

Các giải pháp nâng cao công tác thu lệ phí tại UBCKNN

ThS. Hoàng Đình Thuần

Vụ Tài vụ Quản trị UBCKNN

Các tin khác