Skip to content
ssc.gov.vn
Chương trình - đề tài nghiên cứu khoa học
Tóm tắt kết quả nghiên cứu các đề tài đã nghiệm thu cấp UBCKNN năm 2015
07/09/2017

Tóm tắt kết quả nghiên cứu các đề tài đã nghiệm thu cấp UBCKNN năm 2015

1. ĐỀ TÀI UB.15.01: “XÂY DỰNG CƠ CHẾ QUẢN LÝ CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN RA CÔNG CHÚNG DỰA TRÊN CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐẦY ĐỦ”

Chủ nhiệm đề tài:   ThS. Lê Thị Thu Hằng

Đơn vị chủ trì:   Vụ Quản lý phát hành

1.1 Nội dung đề tài: Đề tài được kết cấu gồm 3 chương  

Chương I. Cở sở lý luận và kinh nghiệm quốc tế về cơ chế quản lý chào bán chứng khoán ra công chúng.

Chương II. Thực trạng công tác quản lý hoạt động chào bán chứng khoán ra công chúng ở Việt Nam.

Chương III. Một số giải pháp xây dựng cơ chế chào bán chứng ra công chúng khoán dựa trên công bố thông tin đầy đủ.

1.2. Đóng góp của đề tài:

Đề tài đã hệ thống hóa những kiến thức cơ bản về vấn đề quản lý chào bán chứng khoán ra công chúng: khái niệm, vai trò, cơ chế quản lý hoạt động chào bán chứng khoán ra công chúng với các cách phân loại cụ thể. Bên cạnh đó, qua việc đề cập đến những kinh nghiệm quốc tế về quản lý chào bán chứng khoán ra công chúng ở một số quốc gia như Malaysia, Bangladesh, Mỹ và Singapore, đề tài đã rút ra một số bài học kinh nghiệm nhằm phù hợp với điều kiện tại Việt Nam.

Từ việc phân tích thực trạng công tác quản lý hoạt động chào bán chứng khoán ra công chúng tại Việt Nam, đề tài đã đánh giá được những thành công, hạn chế, đồng thời chỉ ra những điều kiện để chuyển đổi sang cơ chế quản lý dựa trên công bố thông tin đầy đủ.

Trên cơ sở những phân tích, đánh giá đó, và những định hướng cụ thể trong cơ chế quản lý hoạt động chào bán chứng khoán ra công chúng ở Việt Nam, đề tài đã đưa ra một số khuyến nghị cho công tác quản lý dựa trên công bố thông tin đầy đủ: (1) Tăng cường giáo dục, nâng cao trình độ của nhà đầu tư, (2) Nâng cao ý thức trách nhiệm và trình độ chuyên môn ban quản trị của tổ chức phát hành, các chuyên gia thị trường, (3) Nâng cao chất lượng quản trị công ty, (4) Xây dựng khung pháp lý hoàn thiện, (5) Hoàn thiện thể chế, (6) Tăng cường năng lực giám sát và cưỡng chế thực thi, (7) Hiện đại hóa hệ thống công nghệ thông tin.

Với những đóng góp nêu trên, đề tài không chỉ có tính thời sự mà còn có giá trị ứng dụng thực tiễn cao cho UBCKNN trong công tác nghiên cứu cũng như thực hiện nhiệm vụ thực tế.

2. ĐỀ TÀI UB.15.02: “XÂY DỰNG NGẠCH CÔNG CHỨC CHUYÊN NGÀNH CHỨNG KHOÁN”

Chủ nhiệm đề tài:   Ths. Nguyễn Chính Luận

Đơn vị chủ trì:   Vụ Tổ chức cán bộ

2.1. Nội dung đề tài: Đề tài được kết cấu gồm 3 chương

Chương I: Những vấn đề cơ bản về ngạch công chức.

Chương II: Thực tiễn công tác quản lý, sử dụng công chức theo ngạch của UBCKNN.

Chương III: Xây dựng ngạch công chức chuyên ngành chứng khoán và chế độ phụ cấp theo ngạch.

2.2. Đóng góp của đề tài:

Đề tài đã hệ thống hóa được những lý luận cơ bản về các vấn đề liên quan đến công chức, ngạch công chức, xây dựng và quản lý ngạch công chức trong hệ thống các cơ quan nhà nước tại Việt Nam. Đề tài đã giới thiệu kinh nghiệm thực tiễn trong việc xây dựng ngạch công chức chuyên ngành và các chế độ phụ cấp theo ngạch tại một số đơn vị, cơ quan trong nước và quốc tế (Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Malaysia, Thái Lan).

Đề tài đã trình bày một cách tương đối đầy đủ và rõ nét về công tác quản lý, sử dụng công chức theo ngạch tại UBCKNN. Số liệu nêu ra trong đề tài khá chi tiết, thể hiện nhiều mặt trong công tác quản lý, sử dụng cán bộ, công chức tại UBCKNN.

Một thành công quan trọng và đáng quan tâm, xem xét trong điều kiện được triển khai của đề tài là việc đề xuất về lộ trình, các qui định, nội dung cụ thể của vấn đề xây dựng ngạch công chức chuyên ngành chứng khoán. Đây thực sự là một vấn đề có ý nghĩa và tác động lớn đến tình hình quản lý, sử dụng cán bộ, công chức; cũng như hoạt động nghiệp vụ chuyên môn trong ngành chứng khoán hiện nay. Ở nội dung này, nhóm tác giả đã trình một cách tương đối chi tiết và đầy đủ, từ tên gọi, những qui định, vấn đề quản lý, sử dụng công chức, đến chế độ phụ cấp, trang bị trang phục, phù hiệu…đảm bảo tính hệ thống và hiệu quả trong công tác tổ chức bộ máy.

3. ĐỀ TÀI UB.15.03: “PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM TẠI THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM”

Chủ nhiệm đề tài:   Ths. Trần Thị Hồng Hà

Đơn vị chủ trì:    Vụ Phát triển thị trường

3.1. Nội dung đề tài: Đề tài được kết cấu gồm 3 chương

Chương I: Lý luận chung về chứng quyền có đảm bảo.

Chương II: Kinh nghiệm quốc tế về phát triển chứng quyền có đảm bảo.

Chương III: Những kiến nghị về phát triển chứng quyền có đảm bảo giao dịch tại thị trường chứng khoán Việt Nam.

3.2. Đóng góp của đề tài:

Đề tài đã hệ thống hóa những kiến thức về chứng quyền có đảm bảo: Khái niệm; phân loại; mục đích, chủ thể tham gia thị trường giao dịch; cơ chế thiết lập sản phẩm; và những lợi ích cũng như hạn chế của chứng quyền có đảm bảo.

Một thành công của đề tài là đã trình bày những kinh nghiệm của quốc tế về phát triển loại hình chứng quyền có đảm bảo, cụ thể tại một số quốc gia là Đài Loan, Hàn Quốc, Thái Lan, Nhật Bản. Từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm về hoạt động phát hành, niêm yết, giao dịch và thanh toán trên thị trường. Đó đều là những bài học kinh nghiệm quý giá cho TTCK Việt Nam khi phát triển loại hình chứng quyền có đảm bảo.

Trên cơ sở phân tích về mặt lý luận và kinh nghiệm quốc thế về chứng quyền có đảm bảo, nhóm tác giả đã chỉ ra sự cần thiết triển khai loại hình chứng khoán mới này. Đồng thời, nhóm tác giả cũng đưa ra một số kiến nghị và giải pháp để phát triển và xây dựng thị trường giao dịch chứng quyền có đảm bảo trên TTCK Việt Nam.

4. ĐỀ TÀI UB.15.04 "XẾP HẠNG THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VÀ GIẢI PHÁP NÂNG HẠNG THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM”

Chủ nhiệm đề tài:   Ths. Nguyễn Quang Long

Đơn vị chủ trì:   Vụ Quản lý Quỹ

4.1. Nội dung đề tài: Đề tài được kết cấu gồm 2 chương

Chương I: Xếp hạng thị trường chứng khoán.

Chương II: Giải pháp nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam.

4.2. Đóng góp của đề tài:

Đề tài nêu được tổng quan về hoạt động xếp hạng TTCK và các tổ chức tiêu biểu cùng với hệ thống tiêu chí xếp hạng TTCK của các tổ chức đó. Đáng chú ý đề tài nêu được quy trình xếp hạng hoặc lộ trình đánh giá lại việc xếp hạng của các tổ chức này.

Đề tài nêu 3 nhóm kinh nghiệm quốc tế về (a) các nước trong diện nâng hạng thị trường (Trung Quốc, Pakistan); (b) các nước đã được nâng hạng (Quatar và UAE) và (c) các nước bị xuống hạng (Hy Lạp, Marocco), từ đó rút ra cách tiếp cận cho TTCK Việt Nam là: đây là quá trình cải cách, hoàn thiện không ngừng, không phải là cuộc thi vượt rào ngắn hạn; tiếp sức, phải chủ động tiếp cận với các tổ chức xếp hạng như MSC, FTSE và S&P, và chủ động tiếp cận với cộng đồng đầu tư quốc tế.

Trên cơ sở đánh giá thực trạng TTCK Việt Nam, đề tài đã dùng các bộ chỉ số của các tổ chức MSCI, FTSE, S&P để đánh giá việc nâng hạng áp dụng cho TTCK Việt Nam, tiêu chí nào đã đáp ứng, tiêu chí nào chưa đạt. Từ đó đề tài có đánh giá đúng đắn “Việt Nam nên xem xét có định hướng để lọt vào danh sách xem xét nâng hạng đối với cả hai tổ chức là MSCI và FTSE” trong đó định hướng chính là MSCI, định hướng phụ là FTSE.

Đề tài nêu được thuận lợi và thách thức của Việt Nam trong quá trình nâng hạng TTCK. Đặc biệt còn rất nhiều thách thức như quy mô, thanh khoản thị trường; chất lượng chứng khoán niêm yết; cơ cấu nhà đầu tư; cơ chế cho vay và bán khống chứng khoán, chế độ kết toán; quản trị công ty; cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin …

Đề tài đề xuất các nhóm giải pháp ngắn hạn, dài hạn và hàng năm khá đầy đủ, xác thực, có ý nghĩa thực tiễn để nâng hạng TTCK Việt Nam.

5. ĐỀ TÀI UB.15.05 " QUẢN LÝ TÀI SẢN THẾ CHẤP TẠI TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM”

Chủ nhiệm đề tài:   Ths. Lưu Trung Dũng

Đơn vị chủ trì:     Trung tâm Lưu ký CKVN

5.1. Nội dung đề tài: Đề tài được kết cấu gồm 3 chương

Chương I: Kiến thức cơ bản về quản lý tài sản thế chấp trên thị trường chứng khoán.

Chương II: Kinh nghiệm quốc tế về quản lý tài sản thế chấp trên thị trường chứng khoán.

Chương III: Đề xuất mô hình quản lý tài sản thế chấp tại Trung tâm lưu ký chứng khoán.

5.2. Đóng góp của đề tài:

Đề tài đã luận giải được những vấn đề cơ bản quản lý tài sản thế chấp (TSTC) trên TTCK như khái niệm, các thỏa thuận thế chấp, các mô hình quản lý TSTC song phương, đa phương. Mô hình quản lý tập trung và phi tập trung.

Nghiên cứu một số kinh nghiệm quốc tế về quản lý TSTC, trong đó có mô hình tách biệt giữa thị trường giao ngay và thị trường phái sinh (Đài Loan, Hàn Quốc) và kinh nghiệm của mô mình quản lý TSTC tập trung của Úc, từ đó rút ra một số bài học kinh nghiệm, gợi ý cho Việt Nam.

Trên cơ sở đánh giá thực trạng về dịch vụ quản lý TSTC tại VSD và nhu cầu phát triển các dịch vụ quản lý TSTC trong thời gian tới khi đưa vào vận hành các sản phẩm, nghiệp vụ và thị trường phái sinh, đề tài nêu rõ sự cần thiết phải xác lập mô hình quản lý TSTC tại VSD.

Từ các phân tích trên, đề tài đã đề xuất được một số nhóm giải pháp cho mô hình quản lý TSTC giai đoạn 2015 – 2018 và giai đoạn sau năm 2018. Trong đó, đề cập đến vấn đề quản lý TSTC cho hoạt động vay và cho vay chứng khoán; dịch vụ thế chấp vay vốn ngân hàng, và dịch vụ quản lý TSTC cho TTCK phái sinh. Ngoài ra, đề tài cũng khuyến nghị mức khống chế hạn mức TSTC, cũng như những kiến nghị về mặt pháp lý, hệ thống, nguồn nhân lực cho việc triển khai quản lý dịch vụ TSTC tại VSD.

Với những đóng góp nêu trên, đề tài không chỉ có tính thời sự mà còn có ý nghĩa thực tiễn cao trong việc quản lý các sản phẩm, nghiệp vụ mới tại VSD trong tương lai.

6. ĐỀ TÀI UB.15.06 "GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THỐNG KÊ, PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN PHỤC VỤ CÔNG TÁC ĐIỀU HÀNH CHÍNH SÁCH”

Chủ nhiệm đề tài:   Ths. Nguyễn Tiến Dũng

Đơn vị chủ trì:   Văn phòng UBCKNN

6.1. Nội dung đề tài: Đề tài được kết cấu gồm 3 chương

Chương I: Sự cần thiết và kinh nghiệm quốc tế về công tác thống kê, phân tích và dự báo TTCK tại cơ quan quản lý về chứng khoán và TTCK.

Chương II: Thực trạng công tác thống kê, phân tích và dự báo về chứng khoán và TTCK tại UBCKNN.

Chương III: Giải pháp hoàn thiện công tác thống kê, phân tích và dự báo thị trường chứng khoán tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

6.2. Đóng góp của đề tài:

Đề tài đã tập hợp và đưa ra một hệ thống các chỉ tiêu đầy đủ, chi tiết về thống kê, phân tích và dự báo về chứng khoán và TTCK.

Từ những kinh nghiệm quốc tế và trong nước, nhóm thực hiện đã đưa ra được một số bài học kinh nghiệm cho UBCKNN trong vấn đề xây dựng và hoàn thiện công tác thống kê, phân tích và dự báo, trong đó có đề xuất phải có một bộ máy nhân sự có chất lượng, độc lập và chuyên biệt để triển khai công tác này.

Đề tài đã tổng hợp và đánh giá khá đầy đủ về thực trạng công tác thống kê và cơ sở dữ liệu về chứng khoán và TTCK của UBCKNN (từ góc độ các hệ thống cơ sở dữ liệu và thông tin tại các đơn vị của Ủy ban, Sở GDCK, Trung tâm Lưu ký, các nhóm chỉ tiêu do các hệ thống đó cung cấp, những ưu điểm cũng như tồn tại, hạn chế của công tác này tại Ủy ban...).

Đề tài đã đề xuất 06 nhóm giải pháp trong ngắn hạn và dài hạn tương đối đầy đủ và chi tiết, có ý nghĩa thực tiễn cao trong việc triển khai và hoàn thiện công tác thống kê, phân tích và đánh giá về TTCK tại UBCKNN. Điểm nổi bật trong giải pháp là đề nghị thành lập Phòng Thống kê, phân tích, dự báo thuộc UBCKNN với đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, nhân lực ... Ngoài ra còn có vấn đề đào tạo cho cán bộ thống kê; xây dựng quy định về chế độ báo cáo thống kê nội bộ, quy chế hợp tác, phối hợp.

7. ĐỀ TÀI UB.15.07 “MỘT SỐ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY PHỐI HỢP THANH TRA – ĐIỀU TRA XUYÊN BIÊN GIỚI CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC”

Chủ nhiệm đề tài:   Ths. Lê Công Điền

Đơn vị chủ trì:    Thanh tra UBCKNN

7.1. Nội dung đề tài: Đề tài được kết cấu gồm 3 chương

Chương I: Khái quát về hoạt động thanh tra, điều tra xuyên biên giới của cơ quan quản lý thị trường chứng khoán.

Chương II: Thực trạng hoạt động phối hợp thanh tra, điều tra xuyên biên giới của UBCKNN Việt Nam và kinh nghiệm của một số TTCK trên thế giới.

Chương III: Một số biện pháp thúc đẩy thanh tra, điều tra xuyên biên giới của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam.

7.2. Đóng góp của đề tài:

Đề tài có những đóng góp nổi bật sau:

- Thứ nhất, đề tài đã tổng hợp được các vấn đề lý luận chung về hoạt động thanh tra, điều tra xuyên biên giới của cơ quan quản lý TTCK về: khái niệm hoạt động thanh tra, điều tra; phân tích hoạt động thanh tra, điều tra; vai trò, đặc điểm của hoạt động thanh tra trong lĩnh vực chứng khoán và TTCK...

- Thứ hai, đánh giá được thực trạng hoạt động phối hợp thanh tra, điều tra xuyên biên giới của UBCKNN với số liệu minh họa cụ thể, trong đó có những hoạt động chia sẻ thông tin với các quốc gia trong khu vực trước và sau khi Việt Nam ký biên bản MMOU. Đồng thời, đưa ra dẫn chứng cụ thể về kinh nghiệm phối hợp thanh tra, điều tra xuyên biên giới của một số TTCK thế giới như Mỹ, Pháp, Úc, Nhật Bản, Singapore, qua đó nhằm rút ra các xu hướng và các bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.

- Thứ ba, đề tài đề xuất 4 nhóm giải pháp thúc đẩy hoạt động phối hợp thanh tra, điều tra xuyên biên giới của UBCKNN bao gồm: (1) Các biện pháp về hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tổ chức bộ máy; tăng cường năng lực của cơ quan quản lý và đội ngũ nhân sự về năng lực giám sát, thanh kiểm tra, điều tra, xử lý vi phạm, cưỡng chế thực thi và công tác đào tạo bồi dưỡng đội ngũ nhân sự, (2) Tăng cường hợp tác trao đổi kinh nghiệm quốc tế thông qua ký kết các biên bản ghi nhớ hợp tác quốc tế, (3) Thực hiện các cam kết quốc tế trong khuôn khổ hợp tác IOSCO, (4) Thúc đẩy sự phối hợp thực hiện thanh tra, điều tra xuyên biên giới với các cơ quan chức năng có liên quan.

8. ĐỀ TÀI UB.15.08NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC CHỨNG KHOÁN

Chủ nhiệm đề tài:   Ths. Nguyễn Thị Huệ

Đơn vị chủ trì:    Vụ Pháp chế

8.1. Nội dung đề tài: Đề tài được kết cấu gồm 3 chương

Chương I: Cơ sở lý luận về kiểm soát thủ tục hành chính trong lĩnh vực chứng khoán.

Chương II: Đánh giá thực trạng kiểm soát thủ tục hành chính trong lĩnh vực chứng khoán.

Chương III: Giải pháp nâng cao chất lượng kiểm soát thủ tục hành chính trong lĩnh vực chứng khoán.

8.2. Đóng góp của đề tài:

Đề tài đã đưa ra được các căn cứ về kiểm soát thủ tục hành chính trong lĩnh vực chứng khoán, đi từ khái quát phạm vi đến cụ thể chủ thể kiểm soát. Bên cạnh đó nhóm triển khai đã nêu bật được thực trạng kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực chứng khoán, trong đó có đánh giá chi tiết từng khâu, từ lúc đánh giá tác động các TTHC trong khâu soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật đến việc tuân thủ các quy định về rà soát, đánh giá TTHC, tính phù hợp của các quy định về kiểm soát TTHC đối với lĩnh vực chứng khoán... Ngoài ra, đề tài cũng đã phân tích việc phân công và trách nhiệm của các chủ thể tham gia quy trình rà soát TTHC, vai trò và trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân chịu sự phân công của UBCKNN.

Từ những phân tích, đánh giá cụ thể, nhóm triển khai đã đề xuất một số giải pháp về bảo đảm tuân thủ quy định về kiếm soát TTHC như không tách rời việc đánh giá TTHC với quá trình nghiên cứu, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; xây dựng quy định TTHC cần rõ ràng, chi tiết; cải tiến dịch vụ công trực tuyến; một số giải pháp đẩy mạnh tổ chức thực hiện kiểm soát TTHC như tuân thủ triệt để các yêu cầu của quy định TTHC; phân định rõ vai trò, trách nhiệm của từng chủ thể tham gia, đẩy mạnh ứng dựng CNTT vào giải quyết TTHC.

9. ĐỀ TÀI UB.15.09 “CÔNG TÁC GIÁM SÁT GIAO DỊCH TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH – MỘT SỐ ĐỀ XUẤT CHO VIỆT NAM”

Chủ nhiệm đề tài:   Ths. Nguyễn Công Minh

Đơn vị chủ trì:    Vụ Giám sát thị trường

9.1. Nội dung đề tài: Đề tài được kết cấu gồm 3 chương

Chương I: Một số vấn đề chung và thực trạng công tác giám sát giao dịch chứng khoán.

Chương II: Thị trường chứng khoán phái sinh quốc tế.

Chương III: Hệ thống giám sát giao dịch trên Thị trường chứng khoán phái sinh Việt Nam.

9.2. Đóng góp của đề tài:

Đề tài đã luận giải được những vấn đề cơ bản của hoạt động giám sát trên TTCK và đánh giá thực tiễn công tác giám sát đối với TTCK Việt Nam hiện nay.

Nhóm thực hiện đề tài đã nghiên cứu và chỉ ra kinh nghiệm của các nước trên hầu hết các khía cạnh liên quan đến TTCK phái sinh: khung pháp lý; mô hình tổ chức của thị trường (bao gồm cả mối quan hệ giữa các cơ quan quản lý thị trường); cơ chế, phương pháp và quy trình giám sát giao dịch. Từ kết quả nghiên cứu, học tập kinh nghiệm của nước ngoài, đề tài đã rút ra những bài học hữu ích đối với Việt Nam.

Đề tài đã đưa ra những khuyến nghị về những tiêu chí giám sát cần được lưu ý đối với TTCK phái sinh và các yêu cầu đối với hệ thống giám sát của Sở giao dịch, của Trung tâm lưu ký. Điểm nhấn của đề tài đó là đề xuất về công tác giám sát giao dịch trên TTCK phái sinh tại UBCKNN, đây là kết quả, sản phẩm dự kiến Vụ Giám sát thị trường sẽ sử dụng trong công tác của đơn vị trong tương lại, cụ thể:

Về bổ sung khung pháp lý;

Về phân cấp giám sát TTCK phái sinh;

Về hệ thống giám sát giao dịch cho chứng khoán phái sinh;

Về tăng cường giám sát thị trường cổ phiếu, trái phiếu.

10. ĐỀ TÀI UB.15.10. “QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN ĐỐI VỚI CÔNG TY CHỨNG KHOÁN TẠI VIỆT NAM”

Chủ nhiệm đề tài: Ths. Hoàng Phú Cường

Đơn vị chủ trì:   Vụ Quản lý kinh doanh chứng khoán

10.1. Nội dung đề tài: Đề tài được kết cấu gồm 3 chương

Chương I: Khái quát chung về quản trị rủi ro và quản trị rủi ro thanh khoản trong hoạt động kinh doanh của Công ty chứng khoán tại Việt Nam.

Chương II: Thông lệ quốc tế về quản trị rủi ro thanh khoản và những bài học rút ra cho Việt Nam.

Chương III: Khuyến nghị thể chế hóa, quy định quản trị rủi ro thanh khoản áp dụng cho Công ty chứng khoán tại Việt Nam.

10.2. Đóng góp của đề tài:

Đề tài đã đưa ra lý luận chung về rủi ro và quản trị rủi ro thanh khoản (QTRRTK), từ việc xác định các dạng rủi ro căn bản với công ty chứng khoán (CTCK), các nguyên nhân tiềm ẩn và phát sinh rủi ro trong hoạt động kinh doanh. Ngoài ra, đề tài còn đưa ra quy trình kiểm định khả năng duy trì hoạt động bình thường trong tình huống thiếu hụt thanh khoản trên thị trường.

Đề tài đã nghiên cứu các thông lệ quốc tế về khung QTRRTK tại các định chế tài chính nói chung (Basel, AMF) và QTRRTK cho các CTCK nói riêng (IOSSCO). Từ kinh nghiệm công tác QTRRTK tại Singapore, Bahamas để rút ra được một số bài học quan trọng cho Việt Nam.

Nhóm thực hiện đề tài đã đưa ra được các đánh giá mang tính định tính khá xác đáng, cụ thể về các hạn chế trong QTRRTT tại các CTCK tại Việt Nam hiện nay, từ đó đưa ra các giải pháp nhằm tăng cường QTRRTK tại các CTCK theo 2 góc độ: từ phía cơ quan quản lý nhà nước và từ phía CTCK.

11. ĐỀ TÀI UB.15.11. “TỶ LỆ SỞ HỮU NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM”

Chủ nhiệm đề tài:   TS. Trần Quốc Tuấn

Đơn vị chủ trì:    CN Trung tâm NCKH&ĐTCK

11.1. Nội dung đề tài: Đề tài được kết cấu gồm 3 chương

Chương I: Lý luận chung về nhà đầu tư nước ngoài và tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán

Chương II: Thực trạng tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài đối với doanh nghiệp niêm yết trên TTCK Việt Nam.

Chương III: Gợi ý về tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài đối với cá doanh nghiệp niêm yết.

11.2. Đóng góp của đề tài:

Đề tài đã hệ thống hóa có chọn lọc các vấn đề lý luận cơ bản về tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài trên TTCK, đặc biệt, luận giải khá rõ vai trò của sở hữu nước ngoài đối với doanh nghiệp và thông lệ quốc tế về giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài đối với các doanh nghiệp niêm yết trên TTCK.

Nhóm nghiên cứu đã rà soát khung pháp lý của Việt Nam về tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài, đồng thời đánh giá thực trạng tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài đối với các doanh nghiệp niên yết và tác động của sở hữu nước ngoài trong các doanh nghiệp niêm yết trên TTCK Việt Nam trong thời gian qua.

Từ định hướng chính sách của nhà nước và cơ quan quản lý thị trường, nhóm nghiên cứu đã đề xuất được một số giải pháp và kiến nghị những thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài trong các doanh nghiệp niêm yết trên TTCK Việt Nam. Các giải pháp và kiến nghị có ý nghĩa tham khảo tốt cho các cơ quan quản lý.

12. ĐỀ TÀI UB.15.12. “HOÀN THIỆN CƠ CHẾ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CHÀO MUA CÔNG KHAI TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM”

Chủ nhiệm đề tài:   ThS. Lê Nhị Năng

Đơn vị chủ trì:    CQĐD Tp. Hồ Chí Minh

12.1. Nội dung đề tài: Đề tài được kết cấu gồm 3 chương

Chương I: Tổng quan về chào mua công khai trên thị trường chứng khoán.

Chương II: Thực trạng về hoạt động chào mua công khai tại Việt Nam.

Chương III: Một số giải pháp để hoàn thiện hoạt động chào mua công khai cổ phiếu tại Việt Nam.

12.2. Đóng góp của đề tài:

Đề tài đã làm rõ các vấn đề lý luận về chào mua công khai cũng như việc phân tích để thấy sự cần thiết trong việc quản lý hoạt động này.

Đề tài đã phân tích toàn diện các khía cạnh khác nhau của cơ chế quản lý hoạt động chào mua công khai tại Việt Nam, từ khung pháp lý về hoạt động chào mua công khia trên TTCK đến cơ chế giám sát hoạt động chào mua công khai. Điểm nổi bật là nhóm triển khai đề tài đã tìm tòi, phân tích và đánh giá các quy định còn bất cập liên quan đến vấn đề bảo vệ nhà đầu tư và cổ đông, cơ chế giám sát, vấn đề công bố thông tin, thanh tra và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực chào mua công khai.

Từ những phân tích, đánh giá ở chương II, đề tài đã đưa ra nhiều kiến nghị chi tiết (1) Hoàn thiện khung pháp lý về chào mua công khai như các quy định về công bố thông tin; trách nhiệm của UBCKNN trong việc xem xét hồ sơ; các quy định liên quan đến bảo vệ cổ đông/nhà đầu tư trong công ty; thanh tra xử lý vi phạm hành chính trong trào mua công khai, (2) Xây dựng quy trình giám sát chào mua công khai, (3) Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhà đầu tư đối với hoạt động chào mua công khai.

13. ĐỀ TÀI UB.15.13. “CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO CÔNG TÁC THU PHÍ, LỆ PHÍ TẠI ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC”

Chủ nhiệm đề tài:   ThS. Hoàng Đình Thuần

Đơn vị chủ trì:    Vụ Tài vụ - Quản trị

13.1. Nội dung đề tài: Đề tài được kết cấu gồm 3 chương

Chương I: Tổng quan về phí và lệ phí.

Chương II: Thực trạng công tác thu phí, lệ phí tại Ủy ban chứng khoán nhà nước.

Chương III: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả thu phí, lệ phí tại Ủy ban chứng khoán nhà nước.

13.2. Đóng góp của đề tài:

Chương I, đề tài đã khái quát về mặt lý luận về phí, lệ phí nói chung cũng như sự tổng hợp về phí và lệ phí ở UBCKNN kể từ khi thực hiện thu phí, lệ phí gồm: phí giám sát, phí thường niên và 18 loại phí theo quy định hiện hành. Từ đó, đề tài phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả công tác thu phí, lệ phí tại UBCKNN.

Chương II là sự tổng hợp súc tích về thực trạng thu phí, lệ phí tại UBCKNN giai đoạn 2009-2014 với nguồn số liệu cụ thể. Nhóm nghiên cứu đã đánh giá những kết quả đạt được cũng như những hạn chế và nguyên nhân ảnh hưởng tới hiệu quả công tác thu phí, lệ phí tại UBCKNN.

Chương III đề tài đã đề xuất các giải pháp có tính chất chính sách mà UBCKNN cần chú trọng để có thể thực hiện công tác về phí, lệ phí tốt hơn:

Hoàn thiện khung pháp lý về phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán;

Quản lý chặt chẽ đối tượng nộp phí, lệ phí;

Ứng dụng tin học hóa trong quản lý thu phí, lệ phí;

Cải cách quy trình thu phí, lệ phí và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Các tin khác