Skip to content
ssc.gov.vn
Chương trình - đề tài nghiên cứu khoa học
Danh mục đề tài nghiên cứu khoa học cấp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước năm 2018
20/11/2020

DANH MỤC ĐỀ TÀI, CHUYÊN ĐỀ NCKH CẤP ỦY BAN NĂM 2018

 

Năm 2018

Đề tài NCKH cấp Ủy ban

TT

MÃ ĐỀ TÀI

TÊN ĐỀ TÀI, CHUYÊN ĐỀ

1

UB. 18.01

Định hướng và giải pháp hoàn thiện mô hình tổ chức và hoạt động của bộ máy quản lý, giám sát thị trường chứng khoán tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

2

UB. 18.02

Nghiên cứu tác động của thị trường chứng khoán phái sinh đối với thị trường chứng khoán cơ sở và ngược lại - Kinh nghiệm quốc tế và đề xuất giải pháp cho Việt Nam

3

UB. 18.03

Kiểm soát rủi ro chứng khoán phái sinh: Kinh nghiệm quốc tế và đề xuất cho Việt Nam

4

UB. 18.04

Quản trị rủi ro đối với hoạt động giao dịch ký quỹ của công ty chứng khoán tại Việt Nam

5

UB. 18.05

Nghiên cứu một số loại hình quỹ mới và khả năng ứng dụng tại Việt Nam

6

UB. 18.06

Vốn hóa nợ trong tái cấu trúc tài chính công ty đại chúng ở Việt Nam - Thực trạng, khuyến nghị và giải pháp

Chuyên đề cấp Ủy ban

1

CĐ.18.01

Tác động của công nghệ tài chính (Fintech) đối với ngành quản lý quỹ Việt Nam

2

CĐ.18.02

Xây dựng nội dung báo cáo giám sát và phân tích giao dịch chứng khoán phục vụ công tác giám sát và quản lý điều hành thị trường chứng khoán

3

CĐ.18.03

Mô hình quản trị công ty cổ phần có Ban kiểm toán nội bộ - Kinh nghiệm quốc tế và việc áp dụng tại các công ty đại chúng tại Việt Nam

Các tin khác