Skip to content
ssc.gov.vn
Thị trường chứng khoán phái sinh
Giao dịch phái sinh tháng 9 tăng trưởng mạnh
03/10/2017

Tháng 9, thị trường chứng khoán phái sinh có sự tăng trưởng mạnh. Tại thời điểm cuối tháng 9, đã có 9.679 tài khoản giao dịch phái sinh được mở, tăng 34,5% so với cuối tháng 8.

Trên thị trường luôn duy trì 4 mã sản phẩm theo thông lệ quốc tế. Trong tháng có 1 mã sản phẩm là VN30F1709 đáo hạn ngày 21/9/2017 và HNX đã niêm yết bổ sung sản phẩm thay thế là VN30F1711. Tại thời điểm cuối tháng 9 có 4 mã hợp đồng được giao dịch là VN30F1710, VN30F1711, VN30F1712 và VN30F1803.

Tổng khối lượng hợp đồng giao dịch trong tháng là 131.903 hợp đồng, tương ứng giá trị giao dịch (theo quy mô danh nghĩa hợp đồng) đạt 10.300 tỷ đồng, tăng lần lượt 126,7% và 136% so với tháng trước. Tính bình quân, khối lượng giao dịch đạt 6.595 hợp đồng/phiên, giá trị giao dịch bình quân theo quy mô danh nghĩa đạt 514,96 tỷ đồng/phiên, tăng gấp 1,9 lần so với tháng trước.

Bảng 1: Tổng hợp giao dịch toàn thị trường

TT

Chỉ tiêu

Đơn vị

Tháng 8 (từ ngày 10/8)

Tháng 9

Tăng/giảm (%)

1

Khối lượng giao dịch

Hợp đồng

58.444

131.903

126,69%

2

Giá trị giao dịch

Tỷ đồng

4.362,59

10.299,36

136,08%

3

Khối lượng OI (cuối kỳ)

Hợp đồng

2.166

3.275

51,20%

Thanh khoản thị trường tập trung vào các hợp đồng ngắn hạn, phù hợp với thông lệ quốc tế. Khối lượng mở (OI) toàn thị trường nhìn chung duy trì xu hướng tăng. Tính đến cuối ngày 29/9/2017, khối lượng OI của toàn thị trường tăng 51,2% so với cuối tháng 8, đạt 3.275 hợp đồng với OI của các hợp đồng VN30F1710, VN30F1711, VN30F1712 và VN30F1803 lần lượt là 2.843 hợp đồng, 62, 153 và 217 hợp đồng.

Số lượng lệnh vào hệ thống trong tháng 9 tăng 91,3% so với tháng trước, trong tháng đã có 121.991 lệnh của nhà đầu tư được đưa vào hệ thống, tính bình quân có 6.100 lệnh/ngày, trong đó tổng cộng 66.692 giao dịch đã được thực hiện, chiếm 54,7% lượng lệnh đặt. Đặc biệt phiên giao dịch ngày 12/9 có 9.817 hợp đồng, khối lượng giao dịch cao nhất từ khi khai trương thị trường đến nay, tương ứng giá trị giao dịch 756,27 tỷ đồng.

Hoạt động giao dịch được thực hiện chủ yếu bởi các nhà đầu tư trong nước, đặc biệt trong tháng 9, nhà đầu tư tổ chức đã bắt đầu giao dịch trên thị trường phái sinh với khối lượng giao dịch là 397 hợp đồng, chiếm 0,15% khối lượng giao dịch toàn thị trường. Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài cũng tăng mạnh với khối lượng giao dịch đạt 123 hợp đồng, tương ứng 0,05% tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường.

Hình 1: Số lượng lệnh đặt và số giao dịch được thực hiện

image

Hình 2: So sánh khối lượng giao dịch theo mã sản phẩm

image

Hình 3: Diễn biến điểm chỉ số VN30 và giá trị các hợp đồng tương lai chỉ số VN30 giao dịch trong tháng 9 image

Các tin khác