Skip to content
Ủy ban chứng khoán nhà nước
Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Nghị định số 158/2020/NĐ-CP của Chính phủ về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh
Đăng ngày:  05/01/2021

    Ngày 31/12/2020, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Nghị định số 158/2020/NĐ-CP của Chính phủ về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh.

  Nghị đinh có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2021 và thay thế Nghị định số 42/2015/NĐ-CP ngày 5/5/2015 của Chính phủ quy định về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh.

UBCKNN