Skip to content
Ủy ban chứng khoán nhà nước
Danh sách công ty kiểm toán và kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2021 – Đợt 2
Đăng ngày:  25/12/2020

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo Danh sách công ty kiểm toán và kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2021 – Đợt 2.

UBCKNN