Skip to content
Ủy ban chứng khoán nhà nước
Thông báo triển khai hệ thống công bố thông tin mới (IDS Pro)
Đăng ngày:  20/11/2020

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã thực hiện nâng cấp hệ thống công bố thông tin công ty đại chúng. Để hỗ trợ các công ty trong việc gửi báo cáo và công bố thông tin qua hệ thống công bố thông tin mới (IDS Pro),UBCKNN thông báo một số nội dung để các công ty được biết và thực hiện (chi tiết xem file đính kèm).

UBCKNN