Skip to content
Ủy ban chứng khoán nhà nước
Chấp thuận giảm kiểm toán viên trong danh sách kiểm toán chấp thuận năm 2020 của Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt
Đăng ngày:  18/09/2020

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được thông báo ngày 03/9/2020 của Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt về việc giảm Kiểm toán viên Ngô Minh Lập (Giấy Chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 3567-2017-037-1) trong Danh sách kiểm toán viên được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2020 của Công ty kể từ ngày 31/8/2020.

UBCKNN