Skip to content
Ủy ban chứng khoán nhà nước
Công ty chúng tôi chào bán trái phiếu (không phải là trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền) riêng lẻ thì phải đáp ứng điều kiện như thế nào?
Đăng ngày:  22/07/2021

Công ty chúng tôi là công ty chứng khoán/ công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán (không phải là công ty đại chúng theo quy định pháp luật về chứng khoán và TTCK). Công ty chúng tôi chào bán trái phiếu (không phải là trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền) riêng lẻ thì phải đáp ứng điều kiện như thế nào?

Trả lời:

Tại khoản 4 Điều 31 Luật Chứng khoán 2019 quy định điều kiện chào bán trái phiếu riêng lẻ của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán không phải là công ty đại chúng và không phải là trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền bao gồm:

- Có quyết định của Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty thông qua phương án phát hành và sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán; xác định rõ tiêu chí, số lượng nhà đầu tư;

- Đối tượng tham gia đợt chào bán chỉ bao gồm nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;

- Việc chuyển nhượng trái phiếu chào bán riêng lẻ chỉ được thực hiện giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, trừ trường hợp thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật;

- Có báo cáo tài chính năm trước liền kề của năm phát hành được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận;

- Đáp ứng các tỷ lệ an toàn tài chính, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động theo quy định của pháp luật (nếu có).