Skip to content
Ủy ban chứng khoán nhà nước
UBCKNN thông báo giảm kiểm toán viên của Công ty TNHH Kiểm toán PricewaterhouseCooper Việt Nam
Đăng ngày:  16/04/2014

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho Công ty TNHH Kiểm toán PricewaterhouseCooper Việt Nam được giảm 01 kiểm toán viên là Kiểm toán viên Đặng Quốc Tuấn, chứng chỉ KTV số 0620/KTV cấp ngày 12/11/2002 trong danh sách kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2014 từ ngày 1/4/2014.

          

 

(UBCKNN)