Skip to content
Ủy ban chứng khoán nhà nước
UBCKNN nhận được Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức của Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam
Đăng ngày:  11/11/2013

Ngày 8/11/2013, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức số 285 ngày 05/11/2013 của Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam. Theo Báo cáo, Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam đã phát hành thành công 2.073.317 cổ phiếu để trả cổ tức cho 804 cổ đông.

(UBCKNN)