Skip to content
Ủy ban chứng khoán nhà nước
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo kết quả chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu của CTCP Chứng khoán SSI
Đăng ngày:  31/03/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu theo báo cáo ngày 16/3/2021 của CTCP Chứng khoán SSI. Theo đó, Công ty đã thực hiện chuyển đổi 1.150.000 trái phiếu phát hành năm 2018 thành 46.859.491 cổ phiếu.

UBCKNN