Skip to content
Ủy ban chứng khoán nhà nước
Công bố 03 thủ tục hành chính mới về chào bán và giao dịch chứng quyền có bảo đảm trong lĩnh vực chứng khoán thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính
Đăng ngày:  06/12/2016

Ngày 24/11/2016, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 2515/QĐ-BTC về việc công bố thủ tục hành chính về chào bán và giao dịch chứng quyền có bảo đảm thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017.

Chi tiết xem file đính kèm.

UBCKNN