Skip to content
Ủy ban chứng khoán nhà nước
UBCKNN ban hành Quy chế hướng dẫn xếp loại công ty chứng khoán
Đăng ngày:  05/03/2014

  Ngày 9/10/2013, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ký Quyết định số 617/QĐ-UBCK ban hành Quy chế hướng dẫn xếp loại công ty chứng khoán.

  Quy chế bao gồm 3 Chương và 8 Điều, với mục đích theo dõi, giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động của các công ty chứng khoán; phân loại nhằm cảnh báo sớm và có biện pháp xử lý kịp thời đối với công ty hoạt động yếu kém, gặp nhiều rủi ro. Hỗ trợ công tác quản lý, hoạch định chính sách, công tác thanh tra, kiểm tra các công ty chứng khoán, bảo vệ tính toàn vẹn của thị trường chứng khoán.

  Quy chế này hướng dẫn việc xếp loại công ty chứng khoán được cấp phép thành lập, hoạt động tại Việt Nam.

  Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

(UBCKNN)