Skip to content
Ủy ban chứng khoán nhà nước
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được báo cáo giao dịch mua lại cổ phiếu của CTCP Truyền thông số 1
Đăng ngày:  08/03/2019

Ngày 05/03/2019, Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo giao dịch mua lại cổ phiếu theo Báo cáo giao dịch mua lại cổ phiếu số 03.19/TB-ONE ngày 04/3/2019 của Công ty cổ phần Truyền thông số 1 (Công ty). Phương án mua lại cổ phiếu được thực hiện theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/2019/QĐ-HĐQT ngày 18/02/2019 và các quy định của pháp luật.

UBCKNN