Skip to content
Ủy ban chứng khoán nhà nước
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của CTCP Việt Tiên Sơn Địa ốc
Đăng ngày:  30/07/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức số 21/2021/BC-VTSR ngày 22/07/2021 của CTCP Việt Tiên Sơn Địa ốc (Công ty/HNX/Mã CK: AAV). Theo đó, AAV đã phát hành 4.781.184 cổ phiếu (chiếm 99,99% số lượng cổ phiếu đã đăng ký phát hành) trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

UBCKNN