Skip to content
Ủy ban chứng khoán nhà nước
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo kết quả phân phối bổ sung Chứng quyền.TCH.KIS.M.CA.T.02 của CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam
Đăng ngày:  18/01/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo kết quả phân phối bổ sung chứng quyền “Chứng quyền.TCH.KIS.M.CA.T.02” - chứng khoán cơ sở NVL, ngày đáo hạn: 14/05/2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam (Công ty) theo Báo cáo kết quả phân phối bổ sung chứng quyền có bảo đảm của Công ty. Theo đó, tổng số chứng quyền đã được phân phối là 0 chứng quyền.

UBCKNN