Skip to content
Ủy ban chứng khoán nhà nước
Cấp Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm cho CTCP Chứng khoán MB
Đăng ngày:  16/09/2021

  Ngày 16/09/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp Giấy chứng nhận chào bán số 168/GCN-UBCK về việc chào bán chứng quyền có bảo đảm cho Công ty Cổ phần Chứng khoán MB. Chứng quyền có bảo đảm của Công ty Cổ phần Chứng khoán MB gồm các nội dung như sau:

  Tên chứng quyền: Chứng quyền CACB01MBS21CE

Tên (mã) chứng khoán cơ sở: ACB

Tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở: Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu

Số lượng chào bán: 4.000.000 chứng quyền

Tỷ lệ chuyển đổi: 4:1

Loại chứng quyền: Mua

Kiểu chứng quyền: Châu Âu

Phương thức thực hiện chứng quyền: Bằng tiền

Thời hạn của chứng quyền: 04 tháng

Ngân hàng nhận ký quỹ tài sản bảo đảm thanh toán: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành.

Giấy chứng nhận có hiệu lực kể từ ngày ký./.

UBCKNN