Skip to content
Ủy ban chứng khoán nhà nước
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam
Đăng ngày:  28/12/2020

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng theo báo cáo số 10779/NHNo-TTV ngày 25/12/2020 của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank). Theo báo cáo, Agribank đã chào bán thành công 4.617.921 trái phiếu (mệnh giá 1.000.000 đồng/trái phiếu).

UBCKNN